Sky Medical Center, gevestigd aan Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.skymedicalcenter.com,  Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven, +31402350103.
Mevrouw L. Buijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Sky Medical Center, zij is te bereiken via l.buijs@skymedicalcenter.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sky Medical Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Sky Medical Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via management@skymedicalcenter.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Sky Medical Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u onze diensten te kunnen leveren
 • Om onze boekhouding te kunnen voeren
 • Om onze belasting aangifte te kunnen voeren
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Sky Medical Center neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sky Medical Center) tussen zit.

Sky Medical Center gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MS office tools, o.a. Outlook, communicatie met derden en dossier beheer
 • Microsoft Office, vastleggen interne, -en externe documentatie
 • We-fact, facturatie systeem klanten
 • WordPress, beheer website
 • Empic, database-systeem van de overheid, vastleggen van de medische gegevens keurlingen die voortkomen uit de vliegmedische keuringen
 • FAA MedXpress, database Amerikaanse overheid, opbouw medisch dossier
 • Welsh Allyn – ECG en Spirometrie, beheer en opslag onderzoeken
 • Keystone Visusscreener, beheer en opslag onderzoeken
 • Symphony audiometrie, beheer en opslag onderzoeken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Categorie: Personeelsdossiers / Bewaartermijn 3 jaar na uitdiensttreding / Reden: compliant met OM  Sky Medical Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sky Medical Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sky Medical Center gebruikt cookies, of vergelijkbare technieken.

Ook onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Die cookies bewaren we in een goed beveiligde ‘cookies-trommel’ zodat niemand anders erbij kan. Wij plaatsen noodzakelijke cookies op onze website; een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Sky Medical Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met management@skymedicalcenter.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sky Medical Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar management@skymedicalcenter.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sky Medical Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Categorie: Applicant dossiers / Bewaartermijn 10 jaar na afronding vliegmedische keuring / Reden: compliant met OM
 • Categorie: Aanname van personeel: CV’s en sollicitatiebrieven / Bewaartermijn: 3 maanden of korter / Reden: na afronding sollicitatie procedure worden de gegevens verwijderd en vernietigd.
 • Sky Medical Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: